Silabus Perkuliahan

Silabus

TASAWUF  IMata Kuliah                : Ilmu Tasawuf
Kode Mata Kuliah      :
Komponen                  : MKK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian)
Fakultas                       : Ushuluddin
Jurusan                        : Psikologi Islam
Program Studi             : S1
Bobot                          : 2 SKS

 1. I. Sinopsis Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa tentang asal usul dasar-dasar Qur’ani, sejarah perkembangan Tasawuf Akhlak, Irfani dan Falsafi, hubungannya dengan ilmu lain, serta tarekat dan tasawuf di Indonesia.

 1. II. Kompetensi Mata Kuliah
 2. Menjelaskan asal usul tasawuf, dasar-dasar Qur’aninya serta manfaatnya.
 3. Mengidentifikasi dan mengaplikasikan konsep-konsep tasawuf.
 4. Menjelaskan hubungan dan konsep-konsep tasawuf dengan masalah kehidupan.
 1. III. Indikator Kompetensi
 2. Mahasiswa mampu menjelaskan asal usul tasawuf dan dasar-dasar Qur’aninya.
 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah pekembangan tasawuf akhlak, irfani dan falsafi dan hubungannya dengan ilmu lainya.
 4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tasawuf akhlak, irfani, dan falsafi.
 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi konsep-konsep tasawuf dengan masalah kehidupan.
 6. Adanya perubahan dalam kehidupan mahasiswa sesuai dengan isi kandungan ajaran tasawuf.
 1. IV. Topik dan Subtopik
 2. Dasar-dasar Qur’ani dan Sejarah Timbulnya Tasawuf (Kontak Kebudayaan Hindu, Persi, Yunani dan Arab).
 3. Sejarah Perkembangan Tasawuf Salafi (Akhlaqi), Falsafi, Syi’i.
 4. Kerangka Berfikir Irfani: Dasar-dasar Filosofi Ahwal dan Maqamat.
 5. Hubungan Tasawuf, Ilmu Kalam, dan Filsafat.
 6. Hubungan Tasawuf dengan Ilmu Jiwa Agama (Transpersonal Psikologi).
 7. Tasawuf Akhlaki: Hasan al-Basri, al-Muhasibi, al-Qusairi, dan al-Ghazali.
 8. Tasawuf Irfani: Rabiah al-Adawiyah, Zun Nun al-Misri, al-Junaid, al-Sulami, al-Hallaj, al-Bustami.
 9. Tasawuf Falsafi: Ibn Arabi, al-Jili, Ibn Sab’in, dan Ibn Masarrah
 10. Tarekat: Sejarah dan Perkembangannya.

10.  Studi Kritis Terhadap Aliran-aliran Tasawuf.
11.  Tasawuf di Indonesia: Hamzah Fansuri, al-Raniri, Abd Raup Sinkel, Abd Shamad al-Palembani, Syekh Yusuf al-Maksari, Nawawi al-Bantani, dan Hamka.

 1. V. Referensi
 2. Abdullah, Hawash, Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, Surabaya: al-Ikhlas, 1980.
 3. Aceh, Abu Bakar, Pengantar Ilmu Tarekat, Solo: Ramadhani, 1990, Cetakan VI.
 4. Hamka, Tasawuf Modern.
 5. Hamka, Tasawuf : Perkembangan dan Pemurniannya.
 6. Al-Kaabdzi, Abu Bakar Muhammad, al-Taaruf Limadzhab Ahl al-Taswuf,Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1969, Cetakan I.
 7. Mahmud, Abd al-Qadir, al-Falsafah al-Shufiah.
 8. Al-Naisaburi, Abu al-Qasim Abd al-Karim Ibn Hawazin al-Qusyairi, al-Risalah al-Quasairiyyah, terjemahan.
 9. Nasution, Harun, Filsafat dan Mistisme dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, Cetakan V.
 10. Al-Suhrawardi, Awarif al-Ma’arif.

10.  Taftazani, Abu al-wafa’ Sufi dari zaman ke zaman.
11.  A.E. Affifi, Filasafat Mistis Ibnu ‘Arabi.
12.  Khalili Al-Bamar, Ajaran Tarekat.
13.  Al-Lamah Syaid Abdullah Haddad, Tarekah Menuju Kebahagiaan.
14.  Mr Bawa Muhayyaddin, Tasawuf Mendamaikan Dunia.

SILABUS MATA KULIAH TAUHID/ILMU KALAM
Nama Mata Kuliah : Tauhid/Ilmu Kalam
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan : Psikologi Islam
Program : S1
Bobot : 2 SKS
Dosen : Drs. Ahmad Tibry, M.Ag

Rincian materi perkuliahan tiap pertemuan
1. Tauhid & Ruang Lingkup Pembahasannya
a. Pembahagian tauhid di dalam islam
b. Al-qur’an & Sunnah yang berbicara tentang Tauhid

2. Tauhid-Tauhiddulla
a. Tauhid Af’al
b. Tauhid Sifat
c. Tauhid Asma’
d. Tauhid Dzat

3. Makna Kalimat Laa Illaha Illaullahu
a. Ma’rifatullah
b. Muraqabatullah

4. Syahadatain
a. Pengertian Syahadatain
b. Kandungan Syahadatain

5. Iman & Kriterianya
a. Pengertian Iman
b. Kriteria iman dalam al-qur’an & sunnah
c. Iman menurut para teologh

6. Kufur
a. Pengertian kufur dalam islam
b. Pengertian kufur dalam ibadah
c. Pengertian kufur dalam aqidah

7. Syirik
a. Pengertian syirik dan macam-macamnya
b. Syirik dalam aqidah
c. Syirik dalam ibadah

8. Nifaq
Pengertian nifaq dan ciri-cirinya
a. Nifaq dalam aqidah
b. Nifaq dalam ibadah

9. Hubungan Tauhid Ibadah dan Akhlaq
a. Hakikat tauhid dalam kehidupan
b. Hakikat ibadah dalam islam
c. Kaitan tauhid dalam akhlaq

10. Ma’rifatul Rasul
a. Rasul dan Sifat-sifatnya
b. Mu’jizat kerasulan

11. Alamul Bazrah
a. Sakaratul maut
b. Keadaan alam bazrah

12. Yaumul Akhir
a. Mahsyar
b. Hisab
c. Mizan
d. Syirat

SILABUS ULUMUL QUR’AN
Mata Kuliah : Ulumul Qur’an
Kode Mata Kuliah : Inst. 31102
Komponen : MKDU
Jurusan/Fakultas : Semua Jurusan/Ushuluddin
Program Studi : Semua Program Studi
Program : S1
Bobot : 2 SKS
Dosen :Drs. H. Tarmizi Muin, M.Ag,

I. Tujuan :
Agar mahasiswa memahami Ulumul Qur’an yang mencakup berbagai pokok pemahasan yang diperlukan sebagai salah satu alat untuk memahami isi kandungan al-qur’an

II. Topik Inti :
1. Al-qur’an, Wahyu dan Ilham
a. Pengertian al-qur’an, wahyu dan ilham
b. Perbedaan al-qur’an, wahyu dan ilham
c. Nama-nama lain dari al-qur’an dan nama sifat dari al-qur’an

2. Ulumul Qur’an
a. Pengertian ulumul qur’an
b. Ruang lingkup pembahasan ulumul qur’an
c. Perlunya mempelajari ulumul qur’an

3. Sejarah turun, dan penulisan al-qur’an
a. Kondisi masyarakat arab sebelum turunnya al-qur’an
b. Hikmah turunnya al-qur’an secara munajjaman
c. Al-qur’an pada masa nabi Muhammad, Abu Bakar, Usman dan Ali
d. Ayat pertama dan terakhir turun
e. Rasam Al-qur’an

4. Asbabun Nuzul Al-qur’an
a. Pengertian dan macam-macam asbabun nuzul
b. Ungkapan-ungkapan asbabun nuzul
c. Urgensi mengetahui asbabun nuzul

5. Al Makkiyah dan Al Madaniyah
a. Pengertian dan jumlah ayatnya
b. Ciri-ciri al Makiyyah dan Al Madaniyah
c. Kegunaan mengetahui al Makky dan al Madany

6. Munasabat al Qur’an
a. Pengertian munasabat al-qur’an
b. Macam-macam munasabat al-qur’an
c. Urgensi/kegunaan mempelajari munasabat al-qur’an

7. Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih
a. Pengertian al muhkam dan al mutasyabih
b. Bentuk-bentuk ayat muhkam dan mutasyabih
c. Sikap ulama terhadap ayat muhkam dan mutasyabih

8. Fawatih al Suwar
a. Pengertian
b. Bentuk-bentuk fawatih al suwar
c. Pendapat ulama terhadap huruf muqatta’ah pada awal surat

9. Qira’at Al-qur’an
a. Pengertian dan macam-macam Qira’at al-qur’an
b. Latar belakang munculnya qara’at
c. Pengaruh qira’at dalam menafsirkan al-qur’an

10. I’jazul al-qur’an
a. Pengertian I’jazul qur’an
b. Macam-macam kemu’jizatan al Qur’an
c. Segi-segi kemu’jizatan al Qur’an

11. Tafsir, Ta’wil dan Terjamah
a. Pengertian tafsir, ta’wil dan tarjamah
b. Tafsir bil ma’tsur dan tafsir bil ra’yi

12. Metodelogi Tafsir
a. Tafsir Tahlily
b. Tafsir Ijmaly
c. Tafsir Muqarran
d. Tafsir Tematik/Maudu’y

13. Syuruutul Mufassir
a. Pengertian Mufassir
b. Ilmu yang harus dimiliki mufassir
c. Adab seorang mufassir
d. Mufassir-mufassir Indonesia

III. Referensi :
1. Subhi al Shalih, Mabahits fi ulumul Qur’an
2. Manna’ Khali Qattahan, Mabahits fi ulumul Qur’an
3. Al Suyuti, al Itqan fi ulumul Qur’an
4. Al Zarqani, Manahil al Irfan fi ulumul Qur’an
5. Al Zahabi, al Tafsir wal Mufassirun
6. Al Zarkasyi, al Burhan fi ulumul Qur’an
7. Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jilid I
8. Buku-buku lain yang relevan

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s